„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) - wyłożenie do publicznego wglądu

23 listopada 2023

OBWIESZCZENIE
 

Zarządu Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

  

Na podstawie art. 54 ust. 2 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2023 poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam, że projekt „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” (SUMP MOF Chrzanów) wraz z prognozą oddziaływania na środowisko będzie wyłożony do publicznego wglądu w dniach od 24 listopada 2023 r. do 15 grudnia 2023 r. tj. przez okres 21 dni od dnia podania do publicznej wiadomości, w sekretariacie biura Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów – w godzinach otwarcia ZKKM oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej ZKKM.

Uwagi i wnioski do dokumentu można składać w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu:

  • w formie pisemnej na adres: Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów,
  • za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres poczty elektronicznej: biuro@zkkm.pl.

 

Termin złożenia uwag i wniosków do dokumentu „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa” upływa 15.12.2023 r.

W myśl art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, uwagi lub wnioski złożone po dniu 15.12.2023 r. nie będą rozpatrywane.


Przewodniczący Zarządu ZKKM

Marek Dyszy

 

 

Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa


Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Chrzanowa