Formularz wyszukiwania

Regulaminy i przepisy porządkowe

Załącznik do uchwały Nr 9/VI/2023
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 14 czerwca 2023 r. z późn. zmianami

PRZEPISY PORZĄDKOWE
przy przewozie osób i bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci
miejskiego transportu zbiorowego organizowanego
przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

 1. Przepisy porządkowe określają prawa i obowiązki pasażerów oraz warunki świadczenia usług przewozu osób, bagażu podręcznego, roweru oraz zwierząt w autobusach sieci miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie (zwanego dalej: ZKKM).
 2. Pasażerowie, osoby kierujące pojazdami, osoby kontrolujące bilety oraz personel nadzoru ruchu zobowiązani są do przestrzegania niniejszych przepisów porządkowych.
 3. Opłatę za przejazd (należność przewozową) pasażer uiszcza poprzez zakup odpowiedniego biletu. Pasażer zobowiązany jest skasować bilet niezwłocznie po wejściu do pojazdu i zachować go na czas podróży. 
 4. Zawarcie umowy przewozu następuje poprzez samo zajęcie miejsca w pojeździe.
 5. Bilety ulgowe są ważne po okazaniu przez pasażera dokumentu potwierdzającego posiadanie przez niego prawa do ulgi zgodnie z wykazem osób i dokumentów uprawniających do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów. W przypadku biletów okresowych pasażer zobowiązany jest okazać dokument tożsamości potwierdzający zgodność jego danych z danymi zawartymi na bilecie.
  Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania ustaleń w zakresie cen biletów i innych uprawnień do przejazdów bezpłatnych i ulgowych, oraz przepisów i opłat taryfowych.

 

Rozdział II
Prawa i obowiązki pasażera 

 1. Pasażer ma prawo do przejazdu pojazdami komunikacji miejskiej w sposób gwarantujący jego bezpieczeństwo.
 2. Pasażer ma prawo do odszkodowania z tytułu szkód w czasie podróży wynikających z zaniedbania lub celowego działania operatora przewozów i kierującego  pojazdem.
 3. Wsiadanie do pojazdu i wysiadanie z niego dozwolone jest tylko na przystankach, po całkowitym zatrzymaniu pojazdu.
 4. Pasażer ma obowiązek posiadania w czasie przejazdu ważnego dokumentu przewozu.
  Ważnym dokumentem przewozu jest, zgodnie z cennikiem opłat:
  a. aktualny bilet okresowy (obowiązujący zgodnie z cennikiem opłat);
  b. skasowany bilet tradycyjny (papierowy) jednorazowy, czasowy lub karnetowy zakupiony w stacjonarnym punkcie dystrybucji lub u kierującego pojazdem lub w biletomacie;
  c. bilet elektroniczny zakupiony przez telefon komórkowy lub przez inne urządzenie mobilne;
  d. bilet elektroniczny na karcie płatniczej lub Karcie Miejskiej (jeśli ZKKM wprowadzi takie rozwiązanie);
  e. dokument uprawniający do przejazdu bezpłatnego (obowiązujący zgodnie ze stosownym wykazem).
  Nieważnym dokumentem przewozu jest:
  a. bilet nieskasowany;
  b. bilet wielokrotnie skasowany;
  c. bilet zniszczony w stopniu uniemożliwiającym odczyt danych;
  d. skasowany bilet odstąpiony innemu pasażerowi;
  e. bilet tradycyjny (papierowy) lub bilet elektroniczny skasowany w trakcie kontroli biletów w pojeździe;
  f.  inny dokument niż znajdujący się w obowiązującym wykazie uprawniającym do ulgowych lub bezpłatnych przejazdów.
 5. Pasażerowie opłacający przejazd w pojeździe zobowiązani są to uczynić niezwłocznie po wejściu do pojazdu.
 6. Rejestracja oraz doładowanie konta w aplikacjach mobilnych powinny nastąpić przed wejściem pasażera do pojazdu. Czas zakupu biletu jest zależny od zasięgu oraz szybkości działania sieci telefonii komórkowej, tym samym ZKKM nie odpowiada za wynikające z tego tytułu opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu.
 7. Brak możliwości zakupu biletu w pojeździe, nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez uiszczenia opłaty.
 8. Pasażerowie zobowiązani są do wykonywania poleceń obsługi pojazdu i innych uprawnionych osób mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjonowania przewozów.
 9. Osobom, które opuściły pojazd na wezwanie kierującego pojazdem lub nadzoru ruchu w związku z nieprzestrzeganiem niniejszych przepisów, nie przysługuje zwrot należności za bilet.
 10. Pasażerowie zobowiązani są w czasie jazdy trzymać się uchwytów i poręczy.
 11. Pasażer, który bezpodstawnie zajmie siedzenie specjalne, oznaczone znakiem graficznym (piktogramem) ma bezwzględny obowiązek zwolnić to miejsce, w razie zgłoszenia się osoby, dla której siedzenie takie jest przeznaczone.
 12. Dziecko przewożone w wózku musi być zabezpieczone przed wypadnięciem, a wózek zabezpieczony w sposób uniemożliwiający przewrócenie się.
 13. Pasażer zamierzający wysiąść na przystanku, zobowiązany jest z odpowiednim wyprzedzeniem umożliwiającym bezpieczne zatrzymanie pojazdu, uprzedzić o tym kierowcę, poprzez naciśnięcie przycisku sygnalizującego zamiar wyjścia z pojazdu „STOP” lub słowną informację.
 14. W razie wyłączenia pojazdu z obsługi linii z przyczyn technicznych lub organizacyjnych w czasie jazdy, pasażerowi posiadającemu ważny bilet, przysługuje prawo kontynuowania jazdy z tym biletem następnym pojazdem tej samej linii lub innej linii przebiegającej tą samą trasą, albo pojazdem zastępczym podstawionym przez operatora przewozu.
 15. Znalazca rzeczy zgubionej w pojeździe powinien przekazać ją kierującemu pojazdem, który zobowiązany jest przekazać rzecz Dyspozytorowi.
 16. Przerwa pomiędzy kursami przeznaczona jest na potrzeby socjalne kierowcy. W tym czasie kierowca nie jest zobowiązany do wpuszczenia pasażerów do pojazdu.
 17. Za negatywne następstwa związane z przejazdem osób niepełnoletnich lub ubezwłasnowolnionych odpowiadają rodzice, opiekunowie prawni lub opiekunowie faktyczni tych osób.
 18. Zabrania się pasażerom:
  a. zajmowania miejsc w pobliżu kierującego pojazdem, aby nie ograniczać jego pola widzenia, rozmawiania z nim oraz utrudniania kierującemu prowadzenie pojazdu,
  b. wsiadania do pojazdu i wysiadania z pojazdu po sygnale odjazdu,
  c. jazdy na stopniach lub zewnętrznych częściach pojazdu,
  d. otwierania drzwi pojazdu w czasie jazdy,
  e. nieuzasadnionego sygnalizowania zatrzymania pojazdu,
  f. wychylania się z pojazdu i opierania się o drzwi podczas jazdy,
  g. wyrzucania jakichkolwiek przedmiotów z pojazdu w czasie jazdy lub postoju,
  h. zanieczyszczania pojazdu lub niszczenia jego urządzeń i jego wyposażenia,
  i.  spożywania artykułów żywnościowych mogących zabrudzić innych pasażerów lub zanieczyścić wnętrze pojazdu,
  j.  palenia tytoniu, używania tzw. e-papierosów, spożywania napojów alkoholowych oraz środków odurzających w pojeździe,
  k. podróżowania w stanie nietrzeźwości,
  l.  podróżowania w ubiorze lub z rzeczami mogącymi zabrudzić innych pasażerów i pojazd, w stanie wzbudzającym odrazę brudem, niechlujstwem lub uciążliwym dla innych podróżnych, bądź stwarzającym inne istotne zagrożenie dla pasażerów,
  m. grania na instrumentach muzycznych, korzystania z radioodbiorników, głośnego zachowywania się lub zakłócania w inny sposób spokoju w pojeździe,
  n. podróżowania w łyżworolkach, wrotkach i tym podobnym sprzęcie sportowym,
  o. prowadzenia wszelkich zbiórek pieniędzy lub jakichkolwiek rzeczy, za wyjątkiem sytuacji, w których organizator zbiórki posiada stosowne upoważnienie,
  p. wykonywania innych czynności niedozwolonych w miejscach publicznych.
 19. Pasażer ma obowiązek prawidłowo ustawić, zabezpieczyć i nadzorować w czasie przejazdu przewożone przez siebie rzeczy, w tym wózki dziecięce, rower oraz zwierzęta domowe.

Rozdział III
Prawa i obowiązki kierującego pojazdem

 1. Kierujący pojazdem ma prawo odmówić przewozu i kontynuowania dalszej jazdy osobom:
  a. odmawiającym okazania lub zakupu ważnego biletu na przejazd albo okazania dokumentu uprawniającego do przejazdu bezpłatnego,
  b. zachowującym się agresywnie,
  c. używającym słów powszechnie uważanych za obraźliwe,
  d. przewożącym bagaż nieodpowiadający warunkom określonym w niniejszych Przepisach porządkowych,
  e. nietrzeźwym lub będącym pod wpływem innych środków odurzających oraz osobom, które z innych powodów są niebezpieczne lub uciążliwe dla pasażerów, lub obsługi pojazdu,
  f.  zanieczyszczającym pojazd,
  g. spożywającym alkohol,
  h. palącym wyroby tytoniowe lub im podobne, używającym e-papierosów,
  i.  mogącym zabrudzić innych pasażerów i pojazd,
  j.  wzbudzającym odrazę brudem lub niechlujstwem,
  k. nie stosujących się do wezwań kierującego pojazdem i pracowników nadzoru ruchu.
 2. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach.
 3. Kierujący pojazdem ma prawo wezwać w szczególnych przypadkach Policję celem interwencji lub zjechać z trasy przejazdu do najbliższego Komisariatu Policji.
 4. Na żądanie pasażera, kierowca jest zobowiązany do rozłożenia rampy wjazdowej celem umożliwienia dostępu do autobusu osobom o ograniczonej mobilności.
 5. Kierujący pojazdem ma obowiązek zatrzymania się na przystanku, na którym oczekują podróżni.
 6. Podczas przeprowadzania kontroli biletów kierowca ma prawo udostępnić pasażerom do wsiadania i wysiadania wyłącznie wybrane drzwi.

 

Rozdział IV
Odpowiedzialność za szkody

 1. Pasażer odpowiada za spowodowane z własnej winy szkody osób trzecich oraz za uszkodzenie pojazdu lub jego wyposażenia.
 2. Za zmianę trasy przejazdu lub zatrzymanie pojazdu bez uzasadnionej przyczyny pasażer zobowiązany jest uiścić opłatę dodatkową w wysokości przewidzianej w taryfie przewozowej.
 3. Operator przewozowy odpowiada za szkody, z zastrzeżeniem pkt 4, poniesione przez pasażerów, a wynikające ze stanu technicznego pojazdów.
 4. Operator przewozowy nie ponosi odpowiedzialności za szkody przez niego nie zawinione, powstałe m.in. na skutek przerw w ruchu albo zmian kierunku jazdy spowodowanych przyczynami techniczno-organizacyjnymi.

Rozdział V
Przewóz bagażu podręcznego, roweru, hulajnóg oraz zwierząt

 1. Pasażerowie mogą przewozić w pojazdach bagaż podręczny oraz małe zwierzęta, jeżeli istnieje możliwość umieszczenia ich w pojeździe w taki sposób, aby nie utrudniały przejścia i nie narażały na zanieczyszczenie odzieży pasażerów, nie ograniczały widoczności kierującemu pojazdem oraz nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu.
 2. W uzasadnionych przypadkach, szczególnie przy dużym napełnieniu pojazdu pasażerami, kierujący może odmówić przewozu bagażu o rozmiarach lub masie stwarzających utrudnienia dla podróżujących osób. Powyższe nie dotyczy wózków dziecięcych i inwalidzkich.
 3. Przewóz roweru może odbywać się tylko i wyłącznie pojazdem z odpowiednim oznaczeniem graficznym (piktogramem) w godzinach poza szczytem komunikacyjnym.
 4. W godzinach szczytu komunikacyjnego tj. w dni robocze od poniedziałku do piątku od godziny 6:00 do godziny 8:00 oraz od godziny 13:00 do godziny 16:00 przewóz roweru jest niedozwolony.
 5. Dozwolony jest przewóz roweru pod warunkiem umieszczenia go tak w pojeździe, aby:
  a. nie utrudniał przejścia,
  b. nie powodował zagrożenia zdrowia innych pasażerów i nie narażał ich na szkodę, w tym na zabrudzenie odzieży,
  c. nie powodował uszkodzenia pojazdu,
  d. nie zagrażał bezpieczeństwu ruchu.
 6. W pojeździe, w tym samym czasie, mogą znajdować się nie więcej, niż dwa rowery.
 7. Zasady przewozu roweru w autobusach miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM:
  a. pasażer przewożący rower zobowiązany jest wejść do autobusu przez przeznaczone do tego drzwi oraz ustawić rower w miejscu oznaczonym symbolem roweru. Wprowadzenie roweru jest zabronione, gdy w pojeździe znajduje się liczba pasażerów uniemożliwiająca swobodne wprowadzenie i ustawienie roweru we wskazanym miejscu, w tym, gdy oznaczone miejsce jest już zajęte przez wózek dziecięcy lub inwalidzki. Ponadto pasażer z rowerem zobowiązany jest wchodzić do pojazdu jako ostatni, po wejściu wszystkich oczekujących pasażerów,
  b. pasażer zobowiązany jest przypiąć rower do uchwytu lub poręczy w autobusie w taki sposób, aby się nie przemieszczał oraz stać przy rowerze w trakcie podróży,
  c. pierwszeństwo w przewozie, przed osobą z rowerem, posiadają osoby z niepełnosprawnością na wózkach inwalidzkich oraz pasażerowie z wózkami dziecięcymi. Pasażer z rowerem zajmujący miejsce wyznaczone również dla osoby na wózku inwalidzkim lub osoby z wózkiem dziecięcym ma obowiązek ustąpienia miejsca w razie pojawienia się którejkolwiek z nich i opuszczenia pojazdu wraz z rowerem.
 8. Przewóz hulajnogi dopuszczalny jest po jej złożeniu i przy zachowaniu warunków określonych w pkt. 1.
 9. W pojeździe można przewozić psy pod warunkiem, że posiadają kagańce i trzymane są na smyczy. Inne zwierzęta muszą być umieszczone w koszach, klatkach lub w inny sposób zabezpieczający przed wyrządzeniem szkody.
 10. Nadzór nad bagażem podręcznym, zwierzętami, sprzętem sportowym i instrumentami muzycznymi, rowerem, które pasażer przewozi przy sobie w pojeździe, należy do pasażera.
 11. Pasażer odpowiada za zanieczyszczenie pojazdu lub uszkodzenie jego urządzeń i wyposażenia oraz za szkody lub obrażenia odniesione przez współpasażerów powstałe z jego winy w związku z przewozem bagażu podręcznego lub zwierząt, sprzętu sportowego, instrumentów muzycznych, roweru.
 12. Bagażu i zwierząt nie można umieszczać na miejscach przeznaczonych do siedzenia.
 13. Bagaż podręczny przewożony jest bezpłatnie pod warunkiem, że nie przekracza wymiarów określonych w cenniku opłat przewozowych.
 14. W pojazdach nie wolno przewozić:
  a. przedmiotów, które mogą wyrządzić szkodę innym pasażerom lub mogą uszkodzić bądź zanieczyścić pojazd,
  b. przedmiotów cuchnących, łatwopalnych, wybuchowych, żrących, radioaktywnych, trujących oraz innych materiałów niebezpiecznych,
  c. przedmiotów wywołujących uczucie odrazy,
  d. przedmiotów niestanowiących bagażu podręcznego w zwyczajowym pojęciu tego wyrazu np. telewizory, lodówki,
  e. zwierząt mogących stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa i porządku w szczególności dużych psów bez kagańca,
  f. hulajnóg, których nie można złożyć,
  g. rowerów, hulajnóg oraz innych urządzeń transportu osobistego będących flotą systemu wypożyczalni,
  h. innych pojazdów w rozumieniu przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym.
 15. W przypadku niezastosowania się do ustaleń o przewozie rzeczy i zwierząt, kierujący pojazdem ma prawo odmówić pasażerowi przewozu.

 

Rozdział VI
Kontrola biletów

 1. Do przeprowadzania kontroli dokumentów przewozu w pojazdach miejskiego transportu zbiorowego uprawnione są osoby upoważnione przez ZKKM, które zobowiązane są posiadać identyfikator służbowy, umieszczony w widocznym miejscu i zawierający zdjęcie, pieczęć i podpis wystawcy oraz numer służbowy.
 2. Rozpoczęcie kontroli biletów może nastąpić w każdym momencie, gdy pojazd realizuje rozkład jazdy i poprzedzone może być blokadą kasowników dokonywaną przez kierowcę na polecenie kontrolera. Przed rozpoczęciem kontroli, kontroler jest zobowiązany upewnić się, czy wszyscy pasażerowie, którzy wsiedli na ostatnim przystanku, dokonali skasowania biletów i czy nie ma osób wykazujących taki zamiar – powyższe dotyczy pasażerów dokonujących zakupu biletu u kierującego pojazdem lub w biletomacie. Dopuszcza się przeprowadzenie kontroli na końcowych przystankach.
 3. Dopuszcza się dokończenie kontroli biletów, gdy pojazd stoi na przystanku, również końcowym w sytuacji, gdy rozpoczęcie kontroli nastąpiło, gdy pojazd był w ruchu, a pasażerowie poproszeni o ważny dokument przewozu nie okazali uprawnienia do przejazdu przed dojechaniem do przystanku.
 4. Pasażer, przebywając w pojeździe zobowiązany, jest do posiadania i niezwłocznego okazania na każde żądanie kontrolera ważnego biletu oraz dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, w sposób umożliwiający potwierdzenie przez kontrolera ich ważności oraz autentyczności.
 5. W razie stwierdzenia braku ważnego biletu lub dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej.
 6. W celu ustalenia tożsamości pasażera, kontroler ma prawo żądać okazania dokumentu potwierdzającego tożsamość, w sposób umożliwiający mu wypisanie wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej.
 7. Jeśli pasażer podróżuje bez ważnego biletu i bez dokumentu tożsamości, kontroler może podjąć następujące czynności zmierzające do ustalenia danych osobowych pasażera:
  a. gdy pasażer wykazuje chęć podania danych osobowych w formie ustnego oświadczenia - kontroler może przyjąć takie oświadczenie z zastrzeżeniem, że prawidłowość podanych przez pasażera danych może zostać potwierdzona przez Policję,
  b. gdy pasażer nie wykazuje chęci podania danych osobowych w formie ustnego oświadczenia - kontroler ma prawo „ujęcia” pasażera i niezwłocznego przekazania go w ręce funkcjonariuszy Policji, którzy zgodnie z przepisami uprawnieni są do podjęcia wszelkich czynności zmierzających do ustalenia tożsamości pasażera. Zgodnie z art. 33a ustawy Prawo przewozowe, pasażer do czasu przybycia funkcjonariuszy Policji ma obowiązek pozostać w miejscu kontroli. Dopiero po przyjeździe Policji pasażer oraz kontroler mogą opuścić pojazd w wyznaczone przez funkcjonariusza Policji miejsce. Pasażer, w stosunku do którego wystąpiła konieczność przeprowadzenia interwencji Policji, zobowiązany jest do zapłaty opłaty dodatkowej wynikającej z braku odpowiedniego dokumentu przewozu powiększonej o opłatę dodatkową z tytułu interwencji Policji. 
 8. Wystawione wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej wiąże się z powstaniem zobowiązania do uiszczenia opłaty dodatkowej określonej w odrębnej uchwale, 
  bez konieczności wysyłania przez ZKKM dodatkowych wezwań przypominających o zapłacie.
 9. Kopia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej wręczana jest pasażerowi po złożeniu przez niego podpisu potwierdzającego odbiór wezwania i potwierdzającego świadomość odpowiedzialności karnej za podawanie fałszywych danych. 
 10. Odmowa złożenia podpisu na oryginale wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej skutkuje niewydaniem przez kontrolera pasażerowi kopii takiego wezwania, ale nie zwalnia z obowiązku jej zapłaty oraz nie wstrzymuje procedury windykacyjnej.
 11. Za osoby małoletnie korzystające ze środków miejskiego transportu zbiorowego, na których spoczywa obowiązek posiadania ważnego biletu oraz dokumentu uprawniającego do bezpłatnych lub ulgowych przejazdów, ich rodzice i opiekunowie ponoszą pełną odpowiedzialność za jazdę bez ważnego dokumentu przewozu. Młody wiek pasażera nie jest przesłanką do anulowania opłaty dodatkowej.
 12. Podczas wykonywania czynności kontrolnych oraz czynności związanych z wypisywaniem druku opłaty dodatkowej, obowiązkiem pasażera jest oczekiwanie w pojeździe do czasu zakończenia tych czynności względem jego osoby.
 13. Na podstawie wystawionego przez kontrolera i wręczonego pasażerowi wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej pasażer może kontynuować podróż nie dłużej 
  niż do zakończenia kursu pojazdu, w którym przeprowadzona została kontrola.
 14. Bilet lub dokument, do którego istnieje podejrzenie, że jest sfałszowany, kontroler zatrzymuje i dołącza do wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, celem przekazania go organom ścigania.
 15. Pasażerowi przysługuje prawo do złożenia odwołania od wystawionego wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej w terminie do 7 dni od daty wystawienia przedmiotowego wezwania. Po upływie wskazanego wyżej terminu złożone odwołanie nie będzie rozpatrywane.
 16. Odwołanie od wezwania do zapłaty dodatkowej można złożyć w formie tradycyjnej na piśmie, za pośrednictwem ePUAP lub poczty elektronicznej na adres biuro@zkkm.pl oraz korzystając z elektronicznego formularza znajdującego się na stronie internetowej ZKKM.
 17. Składając odwołanie od wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, pasażer zobowiązany jest podać w nim podstawowe dane tj.  imię, nazwisko, adres pasażera, który otrzymał wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, numer wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. 
  W przypadku posługiwania się biletem elektronicznym pasażer dodatkowo zobowiązany jest do wskazania nazwy aplikacji mobilnej, nazwy użytkownika w aplikacji mobilnej oraz numeru telefonu, z jakiego korzystał podczas zakupu biletu w aplikacji. 
  ZKKM zastrzega sobie możliwość pozostawienia odwołania bez rozpatrzenia w przypadku braku wskazania powyższych danych.
 18. Odpowiedzi na prawidłowo złożone odwołania będą udzielane w formie pisemnej i wysłane do odwołującego się taką drogą, jaką wpłynęło odwołanie lub w sposób i na adres wskazany w odwołaniu, w terminie jednego miesiąca od doręczenia odwołania do ZKKM.
 19. W szczególnie uzasadnionych przypadkach ZKKM ma prawo odstąpić od należnej mu opłaty dodatkowej.

Rozdział VII
Przepisy końcowe

 1. Pozostałe kwestie nieujęte w niniejszych przepisach porządkowych rozstrzygane będą na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 2. Wnioski, reklamacje, skargi mogą być wnoszone osobiście, pisemnie, telefonicznie lub elektronicznie na adres: Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów, tel. 32 627 61 38, email: biuro@zkkm.pl.

Biuro ZKKM czynne:

 poniedziałek, wtorek, środa – od godz. 7:00 do godz. 15:00
czwartek – od godz. 7:00 do godz. 16:00
piątek – od godz. 7:00 do godz. 14:00