Dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów ZK „KM” w Chrzanowie wprowadza zmiany do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZK „KM” w Chrzanowie.

27 kwietnia 2016
Informujemy iż z dniem 01.05.2016r. zostają wprowadzone zmiany w uprawnieniach do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz ich opiekunów.

Do bezpłatnych przejazdów uprawnione są dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, na podstawie jednego z dokumentów:

  • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).

oraz

Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym, podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZK „KM” w Chrzanowie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być ważne na dany rok szkolny wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna. (wzór wniosku format pdfformat doc)
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji) wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZK „KM” w Chrzanowie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być ważne na dany rok szkolny wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna.(wzór wniosku format pdfformat doc)

Od 01.05.2016 roku każdy opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością powinien złożyć w siedzibie Związku wniosek o wydanie zaświadczenia do bezpłatnych przejazdów.