STRONA GŁÓWNA - Wykaz ulg - Przejazdy bezpłatne - obowiązują od 01.05.2016 roku

Załącznik numer 1

do Uchwały Nr 6/III/2016 z dnia 16 marca 2016r.

 

Wykaz osób i dokumentów uprawniających do korzystania z bezpłatnych przejazdów środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

 

 1. Posłowie na Sejm i Senatorowie – na podstawie ważnych legitymacji. 

 2. Dzieci do 4 roku życia tj. do dnia 4 rocznicy urodzin – na podstawie oświadczenia osoby opiekującej się dzieckiem w czasie podróży. 

 3. Dzieci i młodzież dotknięte inwalidztwem lub niepełnosprawne do ukończenia 24 roku życia, na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności bez względu na stopień niepełnosprawności,
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydane przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji).


 4. Opiekun dzieci i młodzieży ze stwierdzoną niepełnosprawnością, który podróżuje z uprawnionym, podróżuje po uprawnionego lub po odwiezieniu uprawnionego - wyłącznie na trasie od miejsca zamieszkania do placówki oświatowej, ośrodka terapii, przychodni lekarskiej lub zakładu opieki zdrowotnej na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • legitymacji osoby niepełnosprawnej wydanej przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności bez względu na grupę inwalidzką/stopień niepełnosprawności wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZK „KM” w Chrzanowie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być ważne na dany rok szkolny wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna. (wzór wniosku format pdf, format doc, wzór oświadczenia  format pdf, format doc)
  • orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności wydanego przez zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności (do czasu wydania legitymacji) wraz z zaświadczeniem wydanym przez ZK „KM” w Chrzanowie. Wyżej wymienione dokumenty powinny być ważne na dany rok szkolny wraz z dokumentem tożsamości rodzica lub opiekuna.

 5. Inwalidzi wojenni, wojskowi oraz kombatanci będący inwalidami wojennymi, wojskowymi oraz jeden opiekun (jedna osoba pełnoletnia) towarzyszący inwalidzie w podróży – na podstawie książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej.

 6. Osoby całkowicie niezdolne do pracy i samodzielnej egzystencji lub uznane za niepełnosprawne w stopniu znacznym oraz jeden opiekun (jedna osoba pełnoletnia) towarzyszący osobie niepełnosprawnej w podróży – na podstawie jednego z niżej wymienionych dokumentów:

  • legitymacji wydanej przez zespół ds. orzekania o niepełnosprawności.
  • legitymacji emeryta/rencisty, wojskowego/policyjnego z wpisem właściwego organu emerytalnego o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do
   I grupy inwalidów. W przypadku, gdy legitymacja nie zawiera zdjęcia osoby uprawnionej, niezbędne jest również posiadanie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości, zawierającego zdjęcie.
  • książki inwalidy wojennego/wojskowego lub legitymacji osoby represjonowanej wydanej przez ZUS z wpisem o uznaniu za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczeniu do I grupy inwalidów.
  • orzeczenia komisji lekarskiej ds. inwalidztwa i zatrudnienia lub wojskowej komisji lekarskiej stwierdzającego uznanie za niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub zaliczenie do I grupy inwalidów wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie,
  • orzeczenia lekarza orzecznika ZUS lub lekarza rzeczoznawcy KRUS, stwierdzającego całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji wraz z dokumentem umożliwiającym ustalenie tożsamości zawierającym zdjęcie.
 7. Ociemniali i niewidomi oraz jeden towarzyszący im przewodnik tj. osoba, która ukończyła 13 lat – na podstawie legitymacji Polskiego Związku Niewidomych, legitymacji Związku Ociemniałych Żołnierzy RP lub orzeczenia potwierdzającego niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol 04-O) wydanego przez uprawniony organ lub legitymacji osoby niepełnosprawnej stwierdzającej niepełnosprawność w stopniu znacznym lub umiarkowanym z powodu narządu wzroku (symbol 04-O) wydanej przez uprawniony organ.

 8. Osoby, które ukończyły 70 rok życia, tj. od dnia ukończenia – na podstawie dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości zawierającego zdjęcie i datę urodzenia.

 9. Umundurowani funkcjonariusze Policji i Żandarmerii Wojskowej w czasie wykonywania czynności służbowych – na podstawie legitymacji służbowej oraz zaświadczenia o wykonywaniu określonych czynności służbowych wystawionego przez właściwego Komendanta Policji, Żandarmerii Wojskowej.

 10. Właściciele samochodu, w dniu 22 września każdego roku („Światowy dzień bez samochodu”), na podstawie dowodu rejestracyjnego tego samochodu oraz dokumentu umożliwiającego ustalenie tożsamości.

 11. Bezpłatne przejazdy w soboty, niedziele i święta dla posiadaczy kart dużej rodziny na całym obszarze obsługiwanym przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

 

Wersja pdf do pobrania                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”