STRONA GŁÓWNA - Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do https://www.zkkm.pl strony internetowej Biura Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.

Data publikacji strony internetowej: 27.07.2015

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 18.06.2021

Status pod względem zgodności

Niniejsza  strona internetowa  jest częściowo zgodna, z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

Treści niedostępne:

  • brak opisów alternatywnych i tytułów dla części zdjęć i obrazków,
  • dokumenty PDF mogą posiadać błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie będą  poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących,
  • brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.

Wyłączenia:

  • filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

  • Wersję kontrastową.
  • Możliwość zmiany rozmiaru tekstu.

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 22.09.2020

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny

Serwis nie zawiera skrótów klawiaturowych, które mogły by wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy dzwonić na numer telefonu 32 627-61-38. Wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz skargi na brak zapewnienia dostępności można składać pod adresem Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie Al. Henryka 20, osobiście lub za pośrednictwem poczty oraz na adres mailowy biuro@zkkm.pl

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności

Koordynator do spraw dostępności: Pani Anna Stolarz

Postępowanie odwoławcze

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do  Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Biuro Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, Al. Henryka 20, 32-500 Chrzanów

Do budynku prowadzi wejście od Al. Henryka po schodach lub podjazd dla wózków inwalidzkich rozpoczynający się z poziomu chodnika. Po wejściu do budynku aby dostać się do pomieszczeń biura Związku należy pokonać schody bez ułatwień dla osób z niepełnosprawnością narządu ruchu, jednakże istniej możliwość wezwania pracownika za pomocą dzwonka, który pomoże dostać się do pomieszczeń biura.  Sekretariat znajduje się po prawej stronie od wejścia na otwartej sali operacyjnej. Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie pomieszczenia w części głównej biura Związku. Toaleta znajduje się na tym samym poziomie pomieszczeń biura Związku, po lewej stronie od wejścia, nie jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych. Przed budynkiem (na Al. Henryka) oraz za budynkiem wjazd od ul. Słowackiego i Sokoła  znajduje się parking płatny. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. W Sekretariacie nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online.

 W myśl art. 7 i 8 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. Nr 209, poz. 1243) osoby uprawnione, czyli doświadczające trwale lub okresowo trudności w komunikowaniu się, mają prawo do skorzystania w kontaktach m.in. z organami administracji publicznej z pomocy osoby przybranej, czyli osoby, która ukończyła 16 lat i została wybrana przez osobę uprawnioną w celu ułatwienia porozumiewania się z osobą uprawnioną i udzielenia jej pomocy w załatwianiu spraw w organach administracji publicznej. Prawo to może być ograniczone wyłącznie ze względu na zasady, określone w przepisach ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. nr 182, poz. 1228).
 
Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie nie dysponuje przeszkolonym pracownikiem w zakresie podstawowej komunikacji w języku migowym.
 
Osoba uprawniona jest zobowiązana zgłosić chęć skorzystania ze świadczenia usługi tłumacza (polskiego języka migowego, systemu językowo-migowego lub systemu komunikowania się osób głuchoniewidomych) w terminie 3 dni roboczych przed tym zdarzeniem w sekretariacie biura Związku, jak również za pomocą dostępnych środków komunikacji:
•    faksem na numer 32/627 61 38 wew.23
•    smsem pod numer telefonu +48 608 033 147
•    elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:  ZKKM/SkrytkaESP
•    e-mail: biuro@zkkm.pl
•    listownie na adres Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie Aleja Henryka 20, 32-500 Chrzanów.

Aktualizacja deklaracji: 18.06.2021                   Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”