STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Opłaty dodatkowe, manipulacyjne i specjalne

 

Załącznik numer 3

do Uchwały Nr 4/III/2016 z dnia 16 marca 2016 r.


Opłaty dodatkowe, manipulacyjne i specjalne oraz tryb odwoławczy

 

 

 I.         Opłaty dodatkowe:

 1. Za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu), za niezapłacenie należności za zabrane ze sobą do autobusu rzeczy, za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy i zwierząt:
 • 100,00zł w przypadku uiszczenia opłaty bezpośrednio u kontrolera lub najpóźniej następnego dnia roboczego przelewem bankowym lub w kasie w siedzibie ZK „KM”;
 • 150,00zł w przypadku uiszczenia opłaty do 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”);
 • 250,00zł w przypadku braku uiszczenia opłaty dodatkowej lub manipulacyjnej („mandatu”) w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”) i konieczności ściągania należności przez ZK „KM” lub upoważniony przez ZK „KM” inny podmiot.

 

Do opłat dodatkowych określonych w pkt 1 dolicza się należną opłatę za przewóz
w wysokość 2,40 zł w przypadku biletu normalnego i 1,20 zł w przypadku biletu ulgowego.

 II.      Opłaty manipulacyjne:

 1. 10,00zł za brak dokumentu uprawniającego do ulgi, biletu tygodniowego lub miesięcznego w chwili kontroli, pod warunkiem okazania w siedzibie ZK „KM” i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”) dokumentu, biletu tygodniowego lub miesięcznego (zakupionego przed dniem przeprowadzonej kontroli biletowej). Niedotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej (250,00zł);
 2. 50,00zł za brak całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko, adres) biletu tygodniowego lub miesięcznego w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis), pod warunkiem okazania w siedzibie ZK „KM” i dokonania stosownej opłaty w terminie 10 dni od daty wystawienia wezwania („mandatu”) całkowicie wypełnionego biletu tygodniowego lub miesięcznego. Niedotrzymanie wyznaczonego terminu skutkuje naliczeniem opłaty dodatkowej (250,00zł).

 III.   Opłaty specjalne.

 1. 100,00zł za zanieczyszczenie pojazdu;
 2. 300,00zł za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zmiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny oraz w związku z koniecznością dowozu pasażera na Policję.

  

 IV.   Tryb odwoławczy 

 1. W uzasadnionych przypadkach pasażer może złożyć do siedziby ZK „KM”
  w Chrzanowie pisemne odwołanie w terminie 7 dni od dnia wystawienia wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej. Odwołanie powinno zawierać: imię i nazwisko pasażera wraz z adresem zamieszkania, numer wezwania do zapłaty opłaty dodatkowej, datę i miejsce sporządzenia odwołania, uzasadnienie zawierające szczegółowe dane dotyczące zdarzenia (tj.  data, godzina przejazdu, nr linii, nr boczny autobusu, nazwa ulicy lub przystanku, kierunek jazdy), wykaz załączonych dokumentów oraz własnoręczny podpis.
 2. Odpowiedzi na prawidłowo złożone odwołania będą udzielane w formie pisemnej
  i wysłane do odwołującego się za pośrednictwem poczty na adres wskazany
  w odwołaniu.
 3. Odwołania od nałożonych „mandatów” mogą być wnoszone na adres: Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie Aleja Henryka 20 32-500 Chrzanów lub drogą elektroniczną na e-mail: biuro@zkkm.pl

 

Wersja pdf do pobrania