STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów okresowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 40/XII/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 11 grudnia 2019 roku 

 

 

I. Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów okresowych (tygodniowych i miesięcznych).

 

PRZEJAZD W GRANICACH JEDNEJ GMINY

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA
BILETU NORMALNEGO

CENA
BILETU ULGOWEGO

ML1

Bilet miesięczny – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

60,00zł

30,00zł

M1

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

80,00zł

40,00zł

TL1

Bilet tygodniowy – upoważnia do przejazdu jedną, wybraną linią autobusową po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

20,00zł

10,00zł

T1

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie jednej Gminy – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

24,00zł

12,00zł

 

PRZEJAZD W GRANICACH DWÓCH GMIN

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA
BILETU NORMALNEGO

CENA
BILETU ULGOWEGO

M2

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

100,00zł

50,00zł

T2

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po terenie dwóch Gmin – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

30,00zł

15,00zł

 

 PRZEJAZD PO TERENIE DZIAŁANIA ZKKM

NOMINAŁ

RODZAJ BILETU

CENA
BILETU NORMALNEGO

CENA
BILETU ULGOWEGO

M3

Bilet miesięczny sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – ważny od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego.

120,00zł

60,00zł

T3

Bilet tygodniowy sieciowy – upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami po całym terenie działania ZKKM – obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie.

40,00zł

20,00zł

 

II.  UWAGI.

 1. Łączenie biletów okresowych ulgowych w jeden bilet normalny jest zabronione.
 2. Bilet okresowy jest ważny - pod warunkiem jego całkowitego wypełnienia (imię, nazwisko) w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis).
 3. Bilet okresowy upoważnia do przewozu 1 sztuki ponadwymiarowego bagażu ręcznego, roweru, wózka, sprzętu sportowego - bez dokonania dodatkowej opłaty.
 4. Obowiązują wyłącznie bilety Związku Komunalnego „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
 5. Pasażer korzystający z biletu okresowego (tygodniowego TL1 lub miesięcznego ML1) na określoną linię komunikacyjną jest uprawniony do przejazdów po trasie tej linii pojazdami każdej innej linii.
 6. Bilet miesięczny ważny jest od dnia obowiązywania wpisanego na bilecie do tego samego dnia kalendarzowego miesiąca następnego. Daty obowiązywania biletu miesięcznego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik).
 7. Bilet tygodniowy obowiązuje 7 dni od godziny i daty wpisanej na bilecie. Daty i godziny obowiązywania biletu tygodniowego wpisuje sprzedawca w sposób czytelny i trwały (pióro, długopis, datownik).
 8. Pasażer posiadający ważny bilet okresowy (tygodniowy lub miesięczny każdego rodzaju) jest uprawniony do przejazdów liniami WAKACYJNYMI oznaczonymi odrębnymi symbolami.
 9. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 10. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.
 11. Bilet zalaminowany jest nieważny.
 12. ZKKM prowadzi sprzedaż biletów okresowych przez telefon komórkowy i Internet. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu okresowego przez telefon komórkowy lub Internet przed rozpoczęciem podróży.
 13. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie zakupionym za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM po uzyskaniu z systemu operatora biletów mobilnych (GoPay, MoBiLET) potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, automatycznie anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.
 14. Dopuszcza się łączenie biletów okresowych i jednorazowych w następujący sposób:
  a)  W przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie dwóch Gmin (w tym jednej na którą ma ważny bilet), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.
  b)  W przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na jedną Gminę i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na dwie Gminy.
  c)   W przypadku, gdy pasażer posiada bilet okresowy ważny na dwie Gminy i ma zamiar podróżować w obrębie działania ZKKM (trzech Gmin), niezwłocznie po wejściu do pojazdu musi skasować bilet jednorazowy ważny na jedną Gminę.

                    Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”