NEWSLETTER

Zapisz się i bądź zawsze na bieżąco


Jak chronimy Twoją prywatność zobacz Polityka prywatności

STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów jednorazowych obowiązujący od 1 lutego 2020r.

 

 

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 40/XII/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 11 grudnia 2019 roku

 

 

I. Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych, czasowych i karnetowych.

 

BILETY JEDNOKROTNEGO KASOWANIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet jednorazowy na przejazd po terenie jednej gminy.

3,00zł

1,50zł

Bilet czasowy ważny przez 30-minut od chwili skasowania     (z możliwością przesiadek)
lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin.

3,60zł

1,80zł

Bilet czasowy ważny przez 90-minut od chwili skasowania     (z możliwością przesiadek).

4,40zł

2,20zł

Bilet dzienny – bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie działania ZKKM –ważny do godz. 24:00 dnia, w którym został skasowany (z możliwością przesiadek).

7,00zł

3,50zł

Bilet na przejazd liniami WAKACYJNYMI oznaczonymi odrębnymi symbolami.

0,20zł

0,10zł

 

BILETY WIELOKROTNEGO KASOWANIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie jednej gminy.

30,00zł

15,00zł

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – czasowy ważny przez
30-minut od chwili skasowania (z możliwością przesiadek)
lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin.

36,00zł

18,00zł

 

Bilety jednokrotnego kasowania – zakupione u kierowcy:

Bilet na przejazd po terenie jednej gminy.

normalny

3,00zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

1,50zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet czasowy ważny przez 30-minut od chwili skasowania
(z możliwością przesiadek)
lub przejazd jednorazowy po terenie dwóch gmin.

normalny

3,60zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

1,80zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet czasowy ważny przez 90-minut od chwili skasowania
(z możliwością przesiadek).

normalny

4,40zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

2,20zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet na przejazd liniami WAKACYJNYMI oznaczonymi odrębnymi symbolami.

normalny

0,20zł

ulgowy

0,10zł

 

 1. Cennik obejmuje Gminy: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek, Babice.
 2. Obowiązują wyłącznie bilety wydane przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie.
 3. Podstawą zawarcia umowy przewozowej jest wejście do pojazdu, a potwierdzeniem jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu.
 4. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane – nie dotyczy biletów czasowych.
 5. Dopuszcza się łączenie biletów o różnych nominałach w celu uzyskania wymaganej ceny za przejazd autobusem na wybranej trasie.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez dwóch pasażerów z jednego biletu – nie dotyczy biletów karnetowych.
 7. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 8. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.

    

  II. Przewóz bagażu, roweru, wózka, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego itp.

 1. Obowiązuje opłata taryfowa w wysokości nominału biletu normalnego obowiązującego za przejazd po terenie jednej gminy.
 2. Opłata taryfowa dotyczy wszystkich pasażerów bez względu na posiadane przez nich ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym.
 3. Przejazd dziecka do lat 4 wraz z wózkiem jest bezpłatny.
 4. Opłacie taryfowej podlega bagaż przekraczający swoją wielkością którykolwiek z wymiarów 70 cm x 45 cm x 45 cm. W przypadku walizki wymiar będzie liczony od podłoża (łącznie z kółkami) do górnej krawędzi walizki z pominięciem uchwytów i rączek.
 5. Przewóz roweru (bez względu na wielkość roweru) podlega opłacie taryfowej i możliwy jest wyłącznie w oznakowanym autobusie, przeznaczonym do tego celu. Zasady przewozu roweru znajdują się w Przepisach porządkowych.
  Przewóz roweru na liniach WAKACYJNYCH nie podlega opłacie.
 6. Przewóz przenośnych instrumentów muzycznych dla uczniów oraz studentów, którym przysługuje ulga jest bezpłatny.

   

III. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem.

 1. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach, za odliczoną gotówkę.
 2. W godzinach szczególnego nasilenia ruchu oraz podczas opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy – biletów nie sprzedaje się.
 3. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdyż sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.

 

IV. Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych oraz czasowych przez telefon komórkowy lub inne urządzenie mobilne.

 1. Pasażer zobowiązany jest do odpowiedniego przygotowania aplikacji do zakupu biletu przed rozpoczęciem podróży, następnie do zakupu biletu przez telefon komórkowy i „skasowania go” bezpośrednio po wejściu do autobusu.
 2. Zakup biletu przez telefon komórkowy i „skasowanie go” po rozpoczęciu kontroli będzie uznany jako przejazd bez uiszczenia opłaty.
 3. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie zakupionym za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM po uzyskaniu z systemu operatora biletów mobilnych (GoPay, MoBiLET) potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, automatycznie anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.

 

 

                    Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie       Nagranie video z debaty pt. „Aktualny stan jakości miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez ZKKM w Chrzanowie i perspektywa jego rozwoju w aspekcie transportu zeroemisyjnego”