STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów jednorazowych obowiązujący od 01 maja 2016 roku

Załącznik numer 1

do Uchwały Nr 4/III/2016 z dnia 16 marca 2016 r.

 

I.       Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZK„KM” w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych.

 BILETY CZASOWE PRZESIADKOWE

UPRAWNIENIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet czasowy przesiadkowy ważny od chwili skasowania (faktyczny, zegarowy czas przejazdu) – obowiązuje po terenie działania ZK„KM”:

 

Ważny 90 minut od chwili skasowania:

Ważny 24 godziny od chwili skasowania:

5,00zł

12,00zł

2,50zł

6,00zł

W soboty, niedziele i święta – bilet czasowy przesiadkowy 24 godz. – jest ważny na wielokrotne przejazdy rodzinne – dla rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dziećmi do ukończenia 16 roku życia – obowiązuje po terenie działania ZK „KM”.

12,00zł

 

 BILETY JEDNORAZOWE

UPRAWNIENIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet na przejazd po terenie jednej gminy

2,40zł

1,20zł

Bilet na przejazd po terenie dwóch gmin

2,80zł

1,40zł

Bilet na przejazd po terenie działania ZK „KM”

4,00zł

2,00zł

 

 BILETY KARNETOWE

UPRAWNIENIA

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie jednej gminy

24,00zł

12,00zł

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie dwóch gmin

28,00zł

14,00zł

 

  

 Bilety z opłatą manipulacyjną jednostronnego kasowania – zakupione u kierowcy:

 

Bilet normalny na przejazd po terenie jednej gminy:

Bilet ulgowy na przejazd po terenie jednej gminy:

      2,40zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

      1,20zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet normalny na przejazd po terenie dwóch gmin:

Bilet ulgowy na przejazd po terenie dwóch gmin:

      2,80zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

      1,40zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet normalny na przejazd po terenie działania ZK„KM”:

Bilet ulgowy na przejazd po terenie działania ZK „KM”:  

      4,00zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

      2,00zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

 

 

 1. Cennik obejmuje Gminy: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek, Babice.
 2. Obowiązują wyłącznie bilety wydane przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie tj. bilety jednostronnego kasowania, jednostronnego kasowania zakupione u kierowcy, karnety biletowe.
 3. Podstawą zawarcia umowy przewozowej na jednorazowy przejazd jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu.
 4. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane – nie dotyczy biletów czasowych, przesiadkowych.
 5. Dopuszcza się łączenie biletów o różnych nominałach w celu uzyskania wymaganej ceny za przejazd autobusem na wybranej trasie.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez dwóch pasażerów z jednego biletu jednorazowego.
 7. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 8. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.

 

 II.      Taryfa nocna – nie obowiązuje


 III.    Przewóz bagażu, wózka, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego itp.

 1. Opłata taryfowa – w wysokości nominału biletu normalnego obowiązującego za przejazd po terenie jednej gminy.
 2. Opłata taryfowa – dotyczy wszystkich pasażerów bez względu na posiadane przez nich ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym.
 3. Przejazd dziecka do lat 4 wraz z wózkiem – bezpłatny.
 4. Opłacie taryfowej podlega bagaż przekraczający swoją wielkością którykolwiek z wymiarów 70 cm x 45 cm x 45 cm. W przypadku walizki wymiar będzie liczony od podłoża (łącznie z kółkami) do górnej granicy walizki z pominięciem uchwytów i rączek.
 5. Przewóz roweru możliwy jest wyłącznie w oznakowanym autobusie, przeznaczonym do tego celu.
 6. Przewóz przenośnych instrumentów muzycznych dla uczniów oraz studentów, którym przysługuje ulga – bezpłatny.

 

 IV.     Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem.

 1. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach, za odliczoną gotówkę.
 2. W godzinach szczególnego nasilenia ruchu oraz podczas opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy – biletów nie sprzedaje się.
 3. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdyż sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.

 

 V.       Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych przez telefon komórkowy.

 1. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu przez telefon komórkowy i „skasowania go” bezpośrednio po wejściu do autobusu.
 2. Zakup biletu przez telefon komórkowy i „skasowanie go” po rozpoczęciu kontroli będzie uznany jako przejazd bez uiszczenia opłaty.


Wersja pdf do pobrania