STRONA GŁÓWNA - Cennik biletów - Cennik biletów jednorazowych

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 17/VI/2019
Zgromadzenia Związku Komunalnego "Komunikacja Międzygminna" w Chrzanowie
z dnia 10 czerwce 2019 r. 

 

 I.       Cennik opłat za przejazdy miejskim transportem zbiorowym organizowanym przez ZKKM w Chrzanowie na podstawie biletów jednorazowych.

 

BILETY CZASOWE PRZESIADKOWE 

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet czasowy przesiadkowy ważny od chwili skasowania (faktyczny, zegarowy czas przejazdu) – obowiązuje po terenie działania ZKKM:

 

Ważny 90 minut od chwili skasowania:

Ważny 24 godziny od chwili skasowania:

 

 

 

5,00zł

12,00zł

 

 

 

2,50zł

6,00zł

W soboty, niedziele i święta – bilet czasowy przesiadkowy 24 godz. – jest ważny na wielokrotne przejazdy rodzinne – dla rodziców lub opiekunów prawnych wraz z dziećmi do ukończenia 16 roku życia – obowiązuje po terenie działania ZKKM.

12,00zł

Bilet dzienny czasowy przesiadkowy – bilet upoważnia do przejazdu wszystkimi liniami na terenie działania ZKKM -ważny do godz. 24:00 dnia, w którym został skasowany.

7,00zł

3,50zł

 


BILETY JEDNORAZOWE
  

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet na przejazd po terenie jednej gminy

2,40zł

1,20zł

Bilet na przejazd po terenie dwóch gmin

2,80zł

1,40zł

Bilet na przejazd po terenie działania ZKKM

4,00zł

2,00zł

Bilet na przejazd liniami WAKACYJNYMI W1 i W2

0,20zł 0,10zł

 

BILETY KARNETOWE

RODZAJ BILETU

CENA BILETU NORMALNEGO

CENA BILETU ULGOWEGO

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie jednej gminy

24,00zł

12,00zł

Bilet karnetowy dziesięcioprzejazdowy plus jedenasty przejazd gratis – po terenie dwóch gmin

28,00zł

14,00zł

 

Bilety jednostronnego kasowania – zakupione u kierowcy:

Bilet na przejazd po terenie jednej gminy:

normalny

2,40zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

1,20zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet na przejazd po terenie dwóch gmin:

normalny

2,80zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

1,40zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet na przejazd po terenie działania ZKKM:

normalny

4,00zł + 0,40zł opłata manipulacyjna

ulgowy

2,00zł + 0,20zł opłata manipulacyjna

Bilet na przejazd liniami WAKACYJNYMI W1 i W2

normalny

0,20zł

ulgowy

0,10zł

  

 1. Cennik obejmuje Gminy: Chrzanów, Trzebinia, Libiąż, Chełmek, Babice.
 2. Obowiązują wyłącznie bilety wydane przez Związek Komunalny „Komunikacją Międzygminna” w Chrzanowie tj. bilety jednostronnego kasowania, jednostronnego kasowania zakupione u kierowcy, karnety biletowe.
 3. Podstawą zawarcia umowy przewozowej na jednorazowy przejazd jest skasowanie biletu o właściwym nominale zaraz po wejściu do pojazdu.
 4. Bilety są ważne wyłącznie w pojeździe, w którym zostały skasowane – nie dotyczy biletów czasowych, przesiadkowych.
 5. Dopuszcza się łączenie biletów o różnych nominałach w celu uzyskania wymaganej ceny za przejazd autobusem na wybranej trasie.
 6. Niedopuszczalne jest korzystanie przez dwóch pasażerów z jednego biletu jednorazowego.
 7. Ceny podane w pkt. I są cenami brutto, zawierają podatek od towarów i usług.
 8. Pasażer podczas kontroli obowiązany jest okazać bilet, tzn. przekazać kontrolerowi do rąk własnych celem sprawdzenia jego autentyczności.

 II.    Taryfa nocna – nie obowiązuje

 III.  Przewóz bagażu, roweru, wózka, instrumentów muzycznych, sprzętu sportowego itp.

 1. Opłata taryfowa – w wysokości nominału biletu normalnego obowiązującego za przejazd po terenie jednej gminy.
 2. Opłata taryfowa – dotyczy wszystkich pasażerów bez względu na posiadane przez nich ulgi lub uprawnienia do bezpłatnych przejazdów miejskim transportem zbiorowym.
 3. Przejazd dziecka do lat 4 wraz z wózkiem – bezpłatny.
 4. Opłacie taryfowej podlega bagaż przekraczający swoją wielkością którykolwiek 
  z wymiarów 70 cm x 45 cm x 45 cm. W przypadku walizki wymiar będzie liczony od podłoża (łącznie z kółkami) do górnej granicy walizki z pominięciem uchwytów i rączek.
 5. Przewóz roweru (bez względu na wielkość roweru) podlega opłacie taryfowej i możliwy jest wyłącznie w oznakowanym autobusie, przeznaczonym do tego celu. Zasady przewozu roweru znajdują się w Przepisach porządkowych.
 6. Przewóz przenośnych instrumentów muzycznych dla uczniów oraz studentów, którym przysługuje ulga – bezpłatny.

IV. Sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem.

 1. Kierujący pojazdem może prowadzić sprzedaż biletów wyłącznie podczas postojów na przystankach, za odliczoną gotówkę.
 2. W godzinach szczególnego nasilenia ruchu oraz podczas opóźnienia w stosunku do rozkładu jazdy – biletów nie sprzedaje się.
 3. W przypadku konieczności zakupu biletu u kierującego pojazdem, pasażer bezpośrednio po wejściu do pojazdu udaje się do kierującego pojazdem celem zakupu biletu i natychmiast po zakupie biletu kasuje go w najbliższym kasowniku. Brak możliwości nabycia biletu u kierującego pojazdem nie zwalnia pasażera z odpowiedzialności za przejazd bez ważnego biletu. W związku z tym zaleca się kupowanie biletów w punktach stacjonarnych, gdyż sprzedaż biletów przez kierującego pojazdem jest jedynie rozszerzeniem stacjonarnej sieci sprzedaży biletów.

 V.    Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie prowadzi sprzedaż biletów jednorazowych przez telefon komórkowy.

 1. Pasażer zobowiązany jest do zakupu biletu przez telefon komórkowy i „skasowania go” bezpośrednio po wejściu do autobusu.
 2. Zakup biletu przez telefon komórkowy i „skasowanie go” po rozpoczęciu kontroli będzie uznany jako przejazd bez uiszczenia opłaty.
 3. W przypadku braku możliwości zweryfikowania danych zawartych na bilecie zakupionym za pośrednictwem aplikacji w telefonie komórkowym lub innym urządzeniu mobilnym z dostępem do Internetu, kontroler wystawia wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej („mandat”), a ZKKM po uzyskaniu z systemu operatora biletów mobilnych (GoPay, MoBiLET) potwierdzenia poprawności biletu uprawniającego do przejazdu środkami miejskiego transportu zbiorowego organizowanego przez Związek Komunalny „Komunikacja Międzygminna” w Chrzanowie, automatycznie anuluje wezwanie do zapłaty opłaty dodatkowej, o czym pasażer zostanie pisemnie powiadomiony.


      Link do transmisji z posiedzeń ZKKM w Chrzanowie